Ansatt i CBA

Her finner du informasjonen du trenger som ansatt hos oss

Se mer!Ansattopplysninger

For at du skal kunne motta informasjon og dokumentasjon fra oss er det viktig at vi til enhver tid har rette opplysninger om hvordan vi kan nå deg pr mail eller og telefon. Husk å oppdatere oss når det skjer en endring i din status. Du må ha meldt flytting til Norge og ha en aktiv boligadresse i Norge for å kunne jobbe for CBA.

Kontonummer

​​​​​Utbetalinger skjer til ditt kontonummer. Gi oss beskjed umiddelbart dersom du bytter kontonummer. Husk at dersom du benytter utenlandsk konto kan det ta noen ekstra dager før din lønn kommer inn på konto.

D-nummer

Pass på å oppdatere oss når ditt D-nummer endrer seg. Dette kan påvirke blant annet din pensjon.

Når det skjer en endring i dine opplysninger, send dem til post@cba-eu.com  så snart som mulig.

Sykefravær

Dersom du blir syk, eller av andre grunner ikke kan møte som avtalt på jobb, må du ringe til sykelønnsansvarlig i CBA mellom 07:00 – 08:00. SMS og e-post er ikke godkjent for å informere om fravær. Det er viktig at vi får beskjed umiddelbart dersom du blir syk eller skadet på arbeid. Dersom fraværet ikke skyldes sykdom, skal det likevel avklares med CBA mellom 07:00 – 08:00.

Egenmelding

Du må ha vært ansatt i to måneder før du kan benytte deg av egenmelding. Denne to måneders perioden kalles opptjeningstid. Du er ansatt hos oss fra det øyeblikket du starter ditt første oppdrag. Det må være minst 16 dager mellom hver egenmelding.

Du må ha opparbeidet to måneders opptjeningstid for å kunne benytte deg av egenmelding.

Sykefravær skal alltid meldes til CBA ved sykelønnsansvarlig mellom 0700 og 0800. Ved egen sykdom kan du benytte inntil 4 egenmeldinger pr. rullerende 12 måneders periode. Egenmelding kan brukes for inntil 3 hele kalenderdager (dette inkluderer lørdag, søndag og evt. arbeidsfrie dager). Hvis du har nytt sykefravær innen 16 dager, medregnes tidligere fraværsdager.

Dersom du fortsatt er arbeidsufør etter egenmeldingsperioden, må vi ha sykemelding fra lege som gjelder fra og med første arbeidsdag etter egenmeldingsperiodens utløp. Dette er viktig for at du ikke skal tape retten til sykepenger. Egenmelding kan kun brukes ved sykdom.

For hver egenmelding du benytter, må det fylles ut et egenmeldings- skjema som du finner her og i link nederst på denne siden. Ved egenmelding må du ringe til oss daglig hvis du fortsatt ikke kan møte på arbeid. Du mister retten til sykepenger dersom du ikke gir beskjed til CBA om ditt fravær mellom kl 0700 og 0800 de dagene du benytter egenmelding.

Sykmelding

Du må ha vært ansatt i fire uker før sykemelding fra lege gir rett til sykepenger. Disse fire ukene kalles opptjeningstid. Du er ansatt hos oss fra det øyeblikket du starter ditt første oppdrag. Sykepenger utbetales fra første hele fraværsdag.

Dersom du er sykmeldt og sykemeldingsperioden forlenges, må du gi beskjed til CBA om dette.

Sykmeldingen skal leveres til CBA så tidlig som mulig etter utstedelse. Gjør du ikke dette kan retten til sykepenger falle bort.

CBA utbetaler sykepenger til deg under arbeidsgiverperioden, altså de første 16 kalenderdager. Etter arbeidsgiverperioden er det NAV som utbetaler sykepengene til deg, dersom du tilfredsstiller alle krav. Sykemelding i forbindelse med yrkesskade dekkes fra første dag uavhengig av når du ble ansatt.

CBA følger deg opp igjennom sykdomsforløpet. Ta kontakt med sykelønnsansvarlig hos oss om du lurer på noe.

HMS

Det vår første prioritet at alle dere som jobber for oss kommer trygt hjem hver dag, uten skader. HMS er derfor et levende begrep hos oss i CBA. Ved ansettelse må du ta vårt interne HMS kurs og sette deg inn i og signere vår personlige sikkerhetsinstruks. Jobber du innen bygg & anlegg må du i tillegg ta kurset «Fareblind» som en del av ansettelsesprosessen. Det er ytterst viktig at du ikke påtar deg ansvar på arbeidsplassen som du ikke innehar nødvendig opplæring for. Er du i tvil må du ta kontakt med oss før du starter opp arbeidet. HMS praktiseres på forskjellige vis avhengig av hvilken kunde du jobber hos, det er viktig at du setter deg inn i den enkelte kundens systemer før oppstart.

Dersom du blir syk, eller av andre grunner ikke kan møte som avtalt på jobb, må du ringe til vår sykelønnsansvarlige mellom 0700 og 0800. SMS og e-post er ikke godkjent for å informere om fravær. Det er viktig at vi får beskjed umiddelbart dersom fraværet skyldes arbeidsrelaterte skader. Dersom fraværet ikke skyldes sykdom, skal det allikevel avklares med CBA på samme vis som ved en sykemelding.

Kurs

Før du møter på oppdrag for CBA skal du ha utført vårt interne HMS kurs. Skal du jobbe innen bygg og anlegg må du i tillegg til dette ha følgende kurser:

  • Småmaskiner og verktøy
  • Arbeider i høyden (stillasbruker)
  • Fareblind

Det er mange operasjoner innen bygg og anlegg som krever dokumentert opplæring. Det er viktig at du ikke utfører noen av disse operasjonene dersom du ikke innehar rette kurs eller ditt kurs er utgått på gyldighetsdato.

Trenger du kurser for å utføre dine oppgaver hos kunden kan du ta kontakt med din konsulent for å ta disse. Konsulenten tar da kontakt med kunden for å finne den beste løsningen for å få tatt kurset. Slike kurser kan for eksempel være:

  • Varme arbeider
  • Stropp & Anhuker
  • Boltepistol
  • Personløfter
  • Fallsikring
  • Førstehjelp

Ferie

Det er viktig at du avtaler din ferie, skriftlig med oss i CBA minst to uker før du planlegger denne. Når du trenger fri i kortere perioder kan du avtale dette med din konsulent. Snakk med oss god tid i forveien om hjemreise til jul, påske og sommer, da kan vi legge en god plan sammen med kunden om ferieavvikling på prosjektene. Du finner skjema for feriesøknad her.

Feriepenger / Sluttoppgjør

Feriepengene utbetales i juni og juli. Dersom du ønsker å få utbetalt feriepenger tidligere, kan dette kun gjøres dersom du skal ta ut ferie i en lengre periode. Feriepengeutbetaling følger ferieloven.

Sluttoppgjør og opptjente feriepenger utbetales ved førstkommende lønns- utbetalingsdato etter oppsigelsestidens slutt.

Helligdager

Du får lønn for offentlige høytidsdager (1. og 17. mai) dersom du er i et oppdrag i minst 30 dager rundt høytidsdagen og du opprinnelig skulle ha vært i arbeide dersom dagen ikke hadde vært en høytidsdag. Du må også være på jobb siste dag før og første ordinære arbeidsdag etter høytidsdagen.

Lønnsutbetaling

Lønns- og arbeidsvilkår

Som ansatt i CBA får du lønn på grunnlag av timelister, som fylles ut av deg i medarbeiderportalen og godkjennes av kunden. De signerte timelistene sendes deretter til oss. Timelistene må fylles ut og sendes innen søndag kl 2300 hver uke.

Skattekort

Før vi kan betale ut lønn må du passe på at du har søkt om skattekort hos Skatteetaten. Skattekort hentes elektronisk av oss fra Skatteetatens hjemmesider etter at du har bestilt det. Dersom vi må betale ut lønn uten gyldig skattekort trekkes det 50% skatt på denne lønnen.

Lønnslipp

Ved hver lønnsutbetaling vil du motta en lønnslipp med oversikt over din lønn for den siste perioden. Dersom du ikke har mottatt lønnslipp kan det skyldes at du ikke har oppgitt rett mailadresse, sjekk også din spam-mail boks. Ta kontakt med oss dersom du fortsatt ikke finner din lønnslipp.

Arbeidstid / overtid

Arbeidstiden er beskrevet på din oppdragsbekreftelse. Du må alltid følge den arbeidstid og overtid som er avtalt. Arbeidstiden følger ellers de bestemmelser fastsatt i Arbeidsmiljøloven. Avvik fra oppdragsbekreftelsen skal alltid avtales med CBA på forhånd. Ta kontakt med din konsulent før du jobber overtid.

Vi hjelper deg

Mette Holter Lunde photo

Mette Holter Lunde

ADMINISTRASJON OG SYKELØNNSANSVARLIG

mlu@cba-eu.com+47 483 80 104
Ole Marius Sørby photo

Ole Marius Sørby

PERSONALKONSULENT BYGG & ANLEGG

oms@cba-eu.com+47 902 51 093
Kenneth Schie photo

Kenneth Schie

Personalkonsulent Bil

ksc@cba-eu.com+47 920 76 767

CBA Kunderportal

CBA Medarbeidarportal

Interessert?

Skriv inn ditt nummer så kontakter vi deg.

Takk, interessen din er registrert!